Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Pogoda
Foto Galeria
Licznik odwiedzin: 0256357
Rozkład Jazdy MKS     |     Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Urząd Gminy
 

Zakres działania poszczególnych referatów
i stanowisk samodzielnych w Urzędzie Gminy Czarna

 

Referat Budżetu i Finansów
Kierownik Referatu Mariola Lew

Pokój nr 6 - I piętro Tel. (+48) 17 226 23 24 w. 111 e-mail:
marlew@gminaczarna.pl

KSIĘGOWOŚĆ
Pokój nr 6 – I piętro
Tel. (+48) 17 226 23 24 w. 111 e-mail:
ksiegowosc@gminaczarna.pl

 • księgowość budżetowa
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych
 • wystawianie faktur VAT
 • wypisywanie dowodów wpłaty
 • przygotowywanie faktur i rachunków do wypłaty
 • sporządzanie przelewów
 • sporządzanie list płac, PIT, deklaracji
 • wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
 • rozliczenia z ZUS i US.

 
PODATKI i OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Pokój 4 – I piętro) Tel.: (+48) 17 226 23 24 w. 132 e-mail:
podatki@gminaczarna.pl

Sprawy z zakresu:

 • podatku rolnego,
 • podatku leśnego,
 • podatku od nieruchomości,
 • sprawy dotyczące umorzeń podatków,
 • wydawanie zaświadczeń i poświadczeń o stanie majątkowym.
Pokój 3 - I piętro Tel: (+48) 17 226 23 24 w. 234 e-mail: t.buszta@gminaczarna.pl

 

 • ewidencja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • przyjmowanie i wysyłanie deklaracji do właścicieli nieruchomości
 • naliczanie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • podatek od środków transportowych
 • wnioski o zwrot podatku akcyzowego
KASA
(parter) tel. (+48) 17 226 23 24 w. 134; e-mail: kasa@gminaczarna.pl 

 

 • dokonywanie wypłat zasiłków, stypendiów
 • przyjmowanie wpłat podatkowych i budżetowych
 • sprzedaż znaków opłaty skarbowej
 • ewidencja druków ścisłego zarachowania.


Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Jolanta Jaźwa
    
Pokój nr 12 - parter Tel.: (+48) 17 226-22-21 lub 17 226 23 24 w. 107 e-mail:
usc@gminaczarna.pl

 • sporządzanie aktów urodzeń,  aktów małżeństwa i aktów zgonu,
 • przyjmowanie oświadczeń: o uznaniu dziecka, zmianie imienia dziecka, o wstąpieniu w związek małżeński,
 • wydawanie zaświadczeń upoważniających do zawarcia „małżeństwa konkordatowego”,
 • wydawanie wypisów z ksiąg stanu cywilnego,
 • prowadzenie akt zbiorowych i skorowidzów dla ksiąg stanu cywilnego,
 • przygotowywanie projektów wniosków o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie;
 • prowadzenie spraw dotyczących zmian imion i nazwisk oraz zmian ich pisowni i brzmienia;
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu,
 • prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska urzędnicze,
 • współdziałanie z PUP zw zakresie organizowania robót publicznych, prac interwencyjnych,stażów dla absolwentów.

 

Referat Administracji i Spraw Społecznych

SEKRETARIAT
Pokój Nr 10 - I piętro (+48) 17 226 23 24 fax (+48) 17 226 23 24  w. 232 
e-mail:
sekretariat@gminaczarna.pl; u.g.czarna@pro.onet.pl

 • przyjmowanie zaproszonych gości, przedstawicieli instytucji i interesantów zgłaszających się do Wójta i Sekretarza Gminy 
 • przyjmowanie i rozsyłanie zgodnie z dekretacją poczty elektornicznej 
 • łączenie rozmów telefonicznych do instytucji i rozmówców wg dyspozycji Wójta i Sekretarza
 • prowadzenie książki kontroli zewnętrznych,
 • prowadzenie rejestru zarządzeń wójta
 • wystawianie kart drogowych samochodu służbowego,
 • wystawianie delegacji służbowych i prowadzenie ich rejestru

 BIURO OBSŁUGI KLIENTA
 parter Tel: (+48) 17 226 23 24 w. 100 e-mail: biuro.obslugi@gminaczarna.pl

 • bieżąca obsluga stron
 • rejestracja pism wpływających,
 • wysyłka korespondencji
 • przekazywanie zadekretowanej korespondencji
 • obsługa centrali telefonicznej, faxu
 • przyjmowanie podań, wniosków
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków
 • zaopatrzenie materiałowo techniczne urzędu
 • prenumerata prasy

EWIDENCJA LUDNOŚCI
(pok. Nr 12 – parter)
Tel.: (+48) 17 226 22 21 lub 17 226 23 24 w. 107
e-mail:
usc@gminaczarna.pl, ludnosc@gminaczarna.pl  

 • prowadzenie ewidencji ludności,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych,
 • zameldowania na pobyt stały lub czasowy i poświadczenie zameldowania,
 • prowadzenie rejestru osob zameldowanych na pobyt czasowy,
 • udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL i ewidencji dowodó osobistych,
 • prowadzenie rejestru wyborców i sporzadzanie spisów wyborców dla potrzeb wyboró
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z przeprowadzaniem poboru
 • prowadzenie rejestracji przedpoborowych,
 • prowadzenie spraw z zakresu ustawy o cudzoziemcach.


EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, OBSŁUGA  INFORMATYCZNA URZĘDU  
Pokój Nr 11 - I piętro Tel.:(+48) 17 226 23 24.w 135 e-mail:
informatyk@gminaczarna.pl

 • prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
 • wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji, zmianach wpisu
 • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem dni i godzin otwierania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznychn i zakładów usługowych dla mieszkańców,
 • administrowanie siecią komputerową i zasobami komputerowymi,
 • prowadzenie szkoleń i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i pracy z zainstalowanymi programami,
 • obsługa, konserwacja i bieżące utrzymanie i naprawy sprzętu informatycznego oraz instalacji infrastruktury telekomunikacyjnej. 


OBSŁUGA RADY GMINY

Pokój Nr 10 tel.: (+48) 17 226 23 24 w. 110,  e - mail  rada.gminy@gminaczarna.pl 

 • obsługa Rady Gminy oraz  Komisji Rady Gminy,
 • prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Rady Gminy,
 • przekazywanie uchwał Rady Gminy organom nadzoru,
 • prowadzenie spraw związanych z ogłaszaniem uchwał Rady Gminy,
 • onsługa merytoryczna Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego Rady Gminy,
 • udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu ich mandatu.RCHIWUM


ARCHIWUM ZAKŁADOWE
Teresa Szuberla (kasa) (+48) 17 226 23 24 w. 134  siedziba budynek B I piętro

 • prowadzenie archiwum zakładowego
 • przyjmowanie dokumentacji od poszczególnych stanowisk w urzedzie,
 • opracowywanie przyjetej dokumnetacji, prowadzenie jej ewidencji,
 • udostepnianie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej,
 • przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego,
 • inicjowanie brakowania dokumentacji nie archiwalnej.

 


Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
Kierownik Referatu Renata Cisek
Pokój Nr 7 – I piętro Tel.: (+48) 17 226 23 24, w. 134 
e-mail:
cisek@gminaczarna.plmachowska@gminaczarna.pl

 • ewidencjonowanie nieruchomości i lokali użytkowych gminy
 • prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem i nabywaniem nieruchomości przez gminę,
 • wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości oraz lokali użytkowych,
 • dokonywanie podziałów i scaleń nieruchomości i lokali użytkowych,
 • prowadzenie postępowań w sprawie opłat adiacenckich,
 • ustalanie i aktualizowanie opłat za wieczyste użytkowanie i  trwały zarząd,
 • regulacja stanów prawnych nieruchomości będących we władaniu gminy,
 • dokonywanie rozgraniczeń nieruchomością,
 • ustalanie numerów porządkowych nieruchomości zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę,
 • realizacja zada wynikających z ustaw: o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 • prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa na terenie gminy,
 • prowadzenie i koordynacja spraw związanych z przeprowadzaniem, spisu rolnego,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody oraz prawo łowieckie,
 • ochrona zieleni w tym wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
 • nadzór i rozliczanie kosztów oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
 • prowadzenie gminnej ewidencji zabytków.

Pełnomocnik ds przeciwdziałania Alkoholizmowi             
Pokój Nr 7 – I piętro Tel.: (+48) 17 226 23 24, w. 134 e-mail:
cisek@gminaczarna.pl

 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • obsługa organizacyjna Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
 • prowadzenie sapraw związanych z udzielaniem dotacji i kontrola ich wykorzystania,
 • opracowywanie projektów gminnych  programów w zakresie ochrony zdrowia,
 • prowadzenie spraw związanych m i cofaniem zezwoleń na sporzedaż alkoholu,
 • przyjmowanie skarg i wniosków na działalność placówek handlowych i gastronomicznych oraz kontrola w zakresie przestrzegania przepisów prawa.


Refrat Promocji i Pozyskiwania Funduszy
Kierownik Refratu Monika Nizioł
Pokój Nr 9 - I piętro tel:(+48) 17 226 23 24 w. 146 e - mail
m.niziol@gminaczarna.pl

 • analiza realnych możliwości pozyskiwania przez gminę środków finansowych z funduszy europejskich i z innych źródeł,
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie przygotowanych projektów z unijnych środków pomocowych,
 • opracowywanie i koordynacja działań w zakresie Planu Rozwoju Lokalnego gminy i sołectw,
 • Prowadzenie spraw związanych z udziałem gminy w stowarzyszeniu LGD „Eurogalicja”,
 • utrzymywanie kontaktów z gminami partnerskimi,
 • popularyzowanie informacji o możliwościach i warunkach inwestowania w gminie,
 • gromadzenie informacji o gminie i przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych o gminie,
 • opracowywanie i prowadzenie serwisu internetowego gminy oraz bip,
 • współpraca i współdziałanie z klubami sportowymi oraz wszelkimi stowarzyszeniami społeczno – kulturalnymi działającymi na terenie gminy,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i kontrola wykorzystania dotacji w zakresie sportu i turystyki,
 • koordynowanie działalności prowadzonej przez placówki upowszechniania kultury działające w gminie.

Samodzielne stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej
Tel. (+48) 17 226 24 25 email:
gk_czarna@wp.pl

 • nadzór nad organizacja i działaniem Ochotniczych  Straży Pożarnych w gminie,
 • nadzór nad utrzymaniem stałej sprawności sprzętu pożarniczego,
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą kadrową i  techniczną OSP,
 • zapewnienie na terenie gminy zasobów wody do gaszenia pożarów,
 • współpraca z Państwową Strażą Pożarną, jednostkami OSP, siłami obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w prowadzeniu akcji ratunkowych,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dla pracowników,
 • kontrola przestrzegania przepisów p-poż.

Samodzielne stanowisko ds. Obrony Cywilnej
Pokój Nr 3 – I piętro tel. (+48) 17 226 23 24 w. 234  email:
o.cywilna@gminaczarna.pl 

 • utrzymywanie w stałej gotowości akcji kurierskiej oraz udział w jej przeprowadzaniu,
 • prowadzenie postępowania administracyjnego  sprawie nałożenia świadczeń osobistych i rzeczowych oraz wystawianie wezwań do ich wykonania,
 • planowanie i organizowanie przedsięwzięć dotyczących ochrony ludności,
 • realizacja zadań związanych z, organizacja i działaniem Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
 • uruchamianie właściwych procedur działania  w sytuacjach kryzysowych,
 • realizacja zadań związanych z organizacją i działaniem stałego dyżuru,
 • utrzymywanie w gotowości służb obrony cywilnej w stałej gotowości na wypadek klęsk żywiołowych i innych zagrożeń,
 • kierowanie przedsięwzięciami związanymi z ewakuacja ludności.

Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Pokój Nr 1 – Sektor B - parter tel. (+48) 17 226 23 24 w. 148  

 • kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp w urzędzie,
 • organizowanie i zapewnianie szkoleń w dziedzinie bhp,
 • dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • ustalanie okoliczności wypadków przy pracy oraz w drodze do i z pracy,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy,
 • prowadzenie doradztwa w zakresie bhp.


Refrat Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
Kierownik Referatu Barbara Sowa
Pokój Nr 1 - sektor B - parter, tel. (+48) 17 226 23 24 w. 109, (+48) 17 226 26 06  
email:
bsowa@gminaczarna.pl 

Tel. (+48) 17 226 23 24 w. 230, (+48) 17 226 26 06
inwestycje@gminaczarna.plj.szubart@gminaczarna.pl, budownictwo@gminaczarna.pl

INWESTYCJE I REMONTY

 • przygotowywanie zadań inwestycyjnych gminy,
 • wykonywanie nadzoru rzeczowo – finansowego nad prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi,
 • pełna obsługa inwestorska realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych,


ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

 • przyjmowanie i przygotowywanie projektów rozpatrzenia wniosków o zmianę przeznaczenia terenu,
 • sporządzanie wypisów i wyrysów ze studium i obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji celu publicznego,

UTRZYMYWANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

 • koordynacja działań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy,
 • organizowanie  ochrony przed bezdomnymi zwierzętami w tym koordynacja prac w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt,
 • prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • dokonywanie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,
 • sprawowanie kontroli przestrzegania i przepisów  o ochronie środowiska,
 • przygotowywanie projektów decyzji o zatwierdzeniu ugody między właścicielami  gruntów w sprawie zmiany stanu wody na gruntach,
 • przygotowywanie gminnego planu gospodarki odpadami,

DROGI

 • utrzymanie nawierzchni dróg, chodników i urządzeń drogowych,
 • realizacja zadań związanych z inżynierią ruchu,
 • koordynacja robót w pasie drogowym dróg gminnych,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg gminnych,
 • wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i zabezpieczeniem dróg gminnych,
 • utrzymywanie zieleni przydrożnej oraz w pozostałych miejscach publicznych gminy.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawy, roboty budowlane i usługi i materiały,organizowanie i przeprowadzanie przetargów, negocjacji oraz kierowanie zapytań o cenę.

     Refrat Usług Komunalnych

      Kierownik Referatu Zbigniew Bojda

       sektor C - parter, tel. (+48) 17 226 226 24 25, 17 226 23 24 w. 143 e-mail: gk_czarna@wp.pl , z.bojda@gminaczarna.pl 

 • zbiorowe zaopatrzenie w wodę gospodarst w domowych i innych odbiorców
 • uzdatnianie i przesyłanie wody do sieci oraz sprzedaż wody
 • zbiorowy odbiór ścieków i oczyszczanie ich w oczyszczalni ścieków
 • kontrola jakości wody oraz wykonywanie dezynfekcji śieci i urządzeń
 • bieżąca eksploatacja, dokonywanie przeglądów napraw, remontów i modernizacji sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, w tym urządzeń w oczyszczalni ścieków
 • usuwanie awarii urządzeń i sieci wododociągowych i kanalizacyjnych
 • wydawanie warunków technicznych uzbrojenia terenu
Gmina Czarna Łańcucka
Działki na sprzedaż
Gminny System Informacji Przestrzennej E-Mapa
piątek, 31 października 2014
304 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
imieniny
Augustyny, Łukasza, Urbana
Subskrypcja

- dopisz - wypisz
Gmina Czarna k/Łańcuta, Czarna 260, 37-125 Czarna, pow. łańcucki, woj. podkarpackie
tel.: 17 226 2324, fax: 17 226 2324 w 232, email: sekretariat@gminaczarna.pl, http://www.gminaczarna.pl
NIP: 815-16-32-535
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x